SIM ການສຶກສາໂລກ - ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນປະເທດສິງກະໂປ?
ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນ ປະເທດສິງກະໂປ?

ຮູ້ສຶກແບບ
ຢູ່ເຮືອນໃນປະເທດສິງກະໂປ

SIM ການສຶກສາໂລກ (SIM GE)ຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າເຖິງການເດີນທາງແຫ່ງການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. ຮຽນຮູ້ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດສິງກະໂປ, ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບການສຶກສາລະດັບແນວໜ້າ

ມີຄວາມສຸກ ການດຳລົງຊີວິດກັບລາຄາທີ່ພໍຈ່າຍໄດ້

ສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະເດືອນ

ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມອຸປະນິໄສການໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ຕິດຕໍ່ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018
www.contactsingapore.sg

ພົບພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້

ສຳນັກງານໃຫ່ຍ SIM
ຖະໜົນ Clementi 461
ປະເທດສິງກະໂປ 599491

ທ່ອງທ່ຽວວິທະຍາເຂດຂອງ SIM GE

ທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 3.30 ໂມງແລງ

ລົງທະບຽນທີ່ນີ້

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ