SIM ການສຶກສາໂລກ - Edutrust ແມ່ນຫຍັງ?
ສະໝັກແນວໃດ?

EduTrust

ກົດໝາຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ອອກກົດໝາຍໃນເດືອນທັນວາ 2009, ສະພາການສຶກສາພາກເອກະຊົນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາດ້ານການສຶກສາເອກະຊົນໃນປະເທດສິງກະໂປ. ແຕ່ວັນທີ 03 ຕຸລາ 2016, ສະພາທີ່ປຶກສາສຳລັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນຈະເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານກົດໝາຍ - ທັກສະໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SSG). ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງໃໝ່, ຄະນະກໍາມະການ (SSG) ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະກຳມະການ ສຳລັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (CPE) ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ອໍານາດຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.

ທຸກໆສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (PEIs) ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້.

ຕໍ່ໄປນີ້ຈຳເປັນທີ່ ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL) ໄດ້ວາງໄວ້ແລ້ວ:-

PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາ

CPE ໄດ້ອອກຂໍ້ກຳນົດວ່າ ທຸກໆ PEIs ຕ້ອງເຊັນສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາ-PEIs ກັບນັກສຶກສາໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ ໃນຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ, ສັນຍາໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ ແລະ PEI. SIM PL ເຄົາລົບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສັນຍາ ແລະ ໃນອຸປະກອນການສື່ສານທັງໝົດ. ນັກສຶກາສຕ້ອງສຳເນົາສັນຍານັກສຶກສາ- PEI ຈາກ SIM PL ຫຼື ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ CPE ( www.cpe.gov.sg ).

ໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝ

ຈະມີໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງນາມ PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາແລ້ວ. ນັກສຶກສາມີສິດຍົກເລີກການເຮັດສັນຍາພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຈະຈ່າຍເງິນຄືນໃນອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງຄ່າທໍານຽມທີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ ຖ້ານັກສຶກສາໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນໃນການຖອນ SIM PL ພາຍໃນໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝ (ເບິ່ງຂໍ້ 2.3 ຂອງ PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາ ) ພາຍຫຼັງໝົດໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝແລ້ວ, ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນຄືນຂອງ SIM PL ຈະໄດ້ນຳໃຊ້.

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄ່າທຳນຽມ

SIM PL ຮັບຮອງແຜນການປົກປ້ອງຄ່າທຳນຽມພາກບັງຄັບ (FPS) ເພື່ອປ້ອງກັນຄ່າທຳນຽມທີ່ນັກສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄດ້ຈ່າຍ FPS ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຄ່າທໍານຽມຂອງນັກຮຽນໃນກໍລະນີທີ່ PEI ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍ ແລະ / ຫຼື ການປິດລະບຽບການ. ນອກຈາກນີ້, FPS ຍັງປົກປ້ອງນັກສຶກສາ ຖ້າ PEI ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ຫຼື ສົ່ງຄືນຄ່າທຳນຽມໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຍົກບັນຫາຂຶ້ນມາຈາກການຕັດສິນໂດຍສານຂອງປະເທດສິງກະໂປ.

SIM PL ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະກັນໄພ Etiqa Pte. Ltd ແລະ Lonpac Insurance Bhd ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ FPS ຂອງພວກເຮົາ. ພາຍໃຕ້ແຜນປະກັນໄພ FPS, ຄ່າທໍານຽມຂອງນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ FPS ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນໂດຍ SIM PL. ໃນກໍລະນີເຫດການທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ນັກສຶກສາຈະສາມາດຂໍຄ່າທໍານຽມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ FPS ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງ FPS ສາມາກພົບໄດ້ໃນຄູ່ມືແນະນຳຂອງ FPS, ມີຢູ່ທີ່ www.cpe.gov.sg.

ການປະກັນສຸຂະພາບ

SIM PL ມີກຸ່ມແຜນປະກັນສຸຂະພາບສຳລັບນັກສຶກສາທຸກຄົນ. ແຜນປະກັນສຸຂະພາບນີ້ຈະມີການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕໍ່າທີ່ສຸດຄື: ມູນຄ່າຈຳກັດໃນການຄຸ້ມຄອງປະຈໍາປີຂອງຕໍ່ນັກສຶກສາຢູ່ທີ່ 20,000 ໂດລາສິງກະໂປ, ຄຸ້ມຄອງຮອດສະຖານທີ່ບໍລິການຄົນເຈັບ B2 ທັງໃນໂຮງໝໍລັດ ແລະ ໂຮງໝໍທີ່ໄດ້ປັບໂຄງສ້າງໃຫ້ການບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງພາຍໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ຖ້າມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ SIM PL - ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງຫຼັກສູດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກັນສຸຂະພາບ, ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.simge.edu.sg/ge/medicalinsurance

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ