SIM ການສຶກສາໂລກ - ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ (ອາ​ເມລິ​ກາ) ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຮັບລະດັບປະລິນຍາຈາກອາ​ເມລິ​ກາ. ຖ້າທ່ານເລືອກມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ບັບຟາໂລ, ທ່ານສາມາດຈົບໄດ້ສອງລະດັບ ຫຼື ສອງສາຂາວິຊາ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1846 ແລະ ໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງລັດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຈັດອັນດັບທີ1 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດໃນ ນີວຢອກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າໃນ ສະມາຄົມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລອາເມລິກາ (AAU)
 • ໂຮງຮຽນບໍລິຫານUB ເປັນທີ່ ຍອມຮັບໂດຍ AACSB ສາກົນ — ສະມາຄົມເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລທຸລະກິດ
 • ອັນດັບທີ 1 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ຂອງລັດ New York (ການຈັດອັນດັບວິທະຍາໄລຂອງ Wall Street Journal/Times Higher Education 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານສິລະປະສາດ
  • ການສື່ສານ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການຄ້າສາກົນ
  • ຈິດຕະວິທະຍາ
  • ສັງຄົມວິທະຍາ
 • (76 - 120 ເຄຼດິດ) ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ – 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ການບໍລິການທຸລະກິດ) (86 - 120 ເຄຼດິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ - 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດ) (78 - 120 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2-3 ປີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າຮຽນ 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ - 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ສອງປະລິນຍາ
  ການໂຮມກັນຂອງລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ສິລະປະ (127-159 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 73,380.60 ໂດລາສິງກະໂປ – 91,870.20 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ສອງວິຊາ
  ການໂຮມກັນຂອງສອງພາກວິຊາສາຂາສິລະປະ ແລະ ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (102-137 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າຮຽນ 58,935.60 ໂດລາສິງກະໂປ- 79,158.60 ໂດລາສິງກະໂປ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ