SIM ການສຶກສາໂລກ - ສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ
ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປັນ SIM?

ເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ານການສຶກສາຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະຖາບັນການສຶກສາ, ສູນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ (SLC) ມີແຫຼ່ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຊຸດການຝຶກອົບຮົມ

ການຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ (PAL)

ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ທັກສະວິຊາຊີບ

ທ່ຽວຮຽນ, ດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ

ຢູ່ດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຊີວິດທີ່ສົມດູນ. ພະແນກການດູແລນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາມັກຈັດກິດຈະກຳ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ເພີ່ມສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານ.

ສຸຂະພາບນັກສຶກສາ

ສູນສຸຂະພາບນັກສຶກສາ

ຄົ້ນຫາວິທີການຈັດການກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການເວົ້າ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສູນສຸຂະພາບນັກສຶກສາ.

ສຸຂະພາບນັກສຶກສາ

ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບຂອງ SIM

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານນຳຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກການລິເລີ່ມ ແລະ ລາຍການທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສຸຂະພາບຂອງ SIM

ສຸຂະພາບນັກສຶກສາ

ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກສາຫົດຫູ່ ຫຼື ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍສວ່ນຕົວ, ຢ່າລໍຊ້າທີ່ຈະຄົ້ນຫ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳແບບມືອາຊີບຈາກທີ່ປຶກສາໄດ້ທີ່ສູນສຸຂະພາບນັກສຶກສາ.

ສຸຂະພາບນັກສຶກສາ

ຜູ້ໃຫ້ການແນະນຳໝູ່ເພື່ອຂອງ SIM

ຕ້ອງການຫູຟັງບໍ? ຜູ້ໃຫ້ການແນະນຳໝູ່ເພື່ອຂອງ SIM ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ວັດທະນະທຳໃນການດູແລ ແລະ ສົ່ງເສີມໃນ SIM GE.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ