SIM ການສຶກສາໂລກ - ຫຼັກສູດຂອງ SIM
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ຫຼັກສູດຂອງ SIM

SIM ໄດ້ເລີ່ມສ້າງເປັນສະຖາບັນສະມາຊິກທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນປີ 1964 ມີບົດບາດໃນການພັດທະນາກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງປະເທດສິງກະໂປ. SIM ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການສະໜອງຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມລະດັບຂອງການບໍລິຫານ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາ. ຈຸດເດັ່ນຂອງຫຼັກສູດແມ່ນໂປຼແກມບໍລິຫານລະດັບສູງດ້ານທີ່ພັກອາໃສ ສຳລັບຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ, ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນໂດຍຄູຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດຮາເວີດ. ປະສົບການນີ້ໄດ້ນຳພາ SIM ເລີ່ມຫຼັກສູດບໍລິຫານການສຶກສາໃນລະບົບຄັ້ງທຳອິດ - ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາໃນປີ 1973. ໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາຍັງສະໜອງຫຼັກສູດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຫຼັກສູດອື່ນໆເຂົ້າໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົມຈິງຕໍ່ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນານັກສຶກສາ ເຮັດໃຫ້ຂະເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກ.

 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບັນຊີ (DAC)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ (DBF)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (DIB)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິການການສຶກສາ (DMS)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (DIT)
 • ໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຄ່າຮຽນ 9,630 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ການສຶກສາພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ITFS)
 • ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ຄ່າຮຽນ 3,584.50 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ບໍລິການການສຶກສາພື້ນຖານ (MFS)
 • ໄລຍະເວລາ: 6 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 3,584.50 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ