SIM ການສຶກສາໂລກ - ທຶນສຳລັບການດຳລົງຊີວິດຂອງນັກສຶກສາ
ທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາຂອງ SIM GE

ທຶນການສຶກສາ SIM ການສຶກສາໂລກ ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາທີ່ດີເດັ່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສຶກສາຕໍ່ໃນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ SIM ການສຶກສາໂລກ (SIM GE).

ປະເພດຂອງທຶນການສຶກສາມີຄື:

ຄວາມເປັນເລີດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ລາງວັນມອບໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ ແລະ ສະແດງຄຸນນະພາບຄວາມເປັນຜູ້ນຳທັງຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ.

ຄວາມສາມາດພິເສດດ້ານສິລະປະ ແລະ ກິລາ

ລາງວັນມອບໃຫ້ນັກກິລາທີ່ຜ່ານການຕິດຕາມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານກິລາ ຫຼື ວຽກງານສ່ວນຕົວ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາມາດພິເສດດ້ານສິລະປະອັນດີເດັ່ນ.

ສິດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ສິງກະໂປທີ່ດີເດັ່ນ-Cambridge GCE ‘A’ ຊັ້ນ, ການຊ່າງທ້ອງຖິ່ນລະດັບປະລິນຍາຕີ, IB ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ຄຸນວຸດທິທຽບເທົ່າ12 ປີ
 • ການປະກອບສ່ວນສັງຄົມດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກິດຈະກຳຮ່ວມຫຼັກສູດ ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມ
 • ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີທັກສະການສື່ສານ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ
ຄຸນຄ່າຂອງທຶນການສຶກສາ

ລາງວັນຄຸ້ມຄອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຄ່າທຳນຽມລາຍວິຊາ
 • ຄ່າທຳນຽມການສອບເສັງ
 • ຄ່າທຳນຽມພາກບັງຄັບອື່ນໆ
 • ອະນຸຍາດການຈອງ

ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຕິດພັນກັບທຶນການສຶກສາ.

ການສະໝັກ

ມີໄລຍະເວລາຂອງການສະໝັກສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ:

 • ມີນາ
 • ກັນຍາ

ການສະໝັກທຶນການສຶກສາຕ້ອງແຍກການສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດທີ່ພວກເຂົາເລືອກຕ່າງຫາກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຂົ້າຮຽນກ່ອນທີ່ຈະມອບທຶນການສຶກສາໄດ້.

ຂະບວນການຂັດເລືອກ

ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສຳພາດໂດຍ ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກທຶນການສຶກສາຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ ສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະຖືກແຈ້ງ.

SIM ການສຶກສາໂລກບໍ່ຕິດຕໍ່ລາງວັນໃດ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ ແລະ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທຶນການສຶກສາຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງລ່ວງໜ້າ.

ໄລຍະການຄອບຄອງທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາສາມາດຄອບຄອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຕໍ່າສຸດ ຕາມທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດການສຶກສາຕາມຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ໄລຍະເວລາສະໝັກ ທຸກໆຫຼັກສູດ ຍົກເວົ້ນຫຼັກສູດຂອງ SIM-UOL ຫຼັກສູດຂອງ SIM-UOL
ມີນາ ລາງວັນທຶນການສຶກສາຈະມີຜົນແຕ່ພາກຮຽນເລີ່ມຕົ້ນໃນພາກຮຽນສອງຂອງປີນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນຈະໄດ້ກ່າວໄວ້ຕ່າງຫາກ).ລາງວັນທຶນການສຶກສາຈະມີຜົນແຕ່ພາກຮຽນເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນສິງຫາ/ ກັນຍາ ຕາມປະຕິທິນປີດຽວກັນຂອງໄລຍະການສະໝັກ.
ກັນຍາ ລາງວັນທຶນການສຶກສາຈະມີຜົນແຕ່ພາກຮຽນເລີ່ມຕົ້ນໃນພາກຮຽນທຳອິດຂອງປີຕໍ່ໄປ (ຍົກເວັ້ນຈະໄດ້ກ່າວໄວ້ຕ່າງຫາກ).ລາງວັນທຶນການສຶກສາຈະມີຜົນແຕ່ພາກຮຽນເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນສິງຫາ/ ກັນຍາ ຕາມປະຕິທິນປີດຽວກັນຂອງໄລຍະການສະໝັກ.

* ເອກະສານສະໝັກຕ້ອງຮອດ SIM ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາການສະໝັກ.

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງໄດ້ທົດສອບ, ປະເມີນ, ສອບເສັງ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງພາຍໃນໄລຍະເວລາຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວິຊາຮຽນ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນຫຼັກສູດບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍ່ຕາມ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະບໍ່ຮັບ ຫຼື ຈົດທະບຽນ ຫຼື ລົງທະບຽນຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາ ຫຼື ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບຮອງເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ທຶນຈະບໍ່ຮັບທຶນການສຶກສາຊ້ອນກັນກັບທຶນການສຶກສາ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສຶກສາອື່ນໆ, ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 • ຄາດວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທຸກຄົນຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ SIM GE / ຊຸມຊົນ.
 • ຜົນການຮຽນຈະຖືກກວດສອບໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ.
 • ທຶນການສຶກສາສາມາດຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼື ພຶດຕິກຳຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ທຶນບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.
 • ຖ້າທຶນການສຶກສາຖືກຍົກເລີກບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊຳລະຄ່າຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ SIM GE ທັງໝົດຄືນໃຫ້ແກ່ SIM GE.

ໄລຍະເວລາຂອງການສະໝັກໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບທຶນການສຶກສາ SIM GE ແມ່ນໃນເດືອນມີນາ 2020. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະມີພຽງແຕ່ແບບພອມສະໝັກທີ່ຈະໄດ້ອັບໂຫຼດ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຄືນໃນເດືອນມີນາ 2020 ເພື່ອດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວເຖິງ:
ອີເມວ: scholarship@sim.edu.sg

ທີ່ຢູ່ທາງໄປຊະນີຂອງພວກເຮົາແມ່ນ

ພະແນກຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການ
SIM ການສຶກສາໂລກ
SIM ສຳນັກງານໃຫ່ຍ
ຖະໜົນ Clementi 461
ປະເທດສິງກະໂປ 599491

ຫຼື

ກະລຸນາປ່ອນແບບຟອມທີ່ສຳເລັດແລ້ວໃສ່:
ຕູ້ເບີ 15: ກ່ອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ
SIM ສຳນັກງານໃຫ່ຍ Blk A, ຊັ້ນ 2
ຖະໜົນ Clementi 461
ປະເທດສິງກະໂປ 599491
 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ