SIM ການສຶກສາໂລກ - ວິທະຍາເຂດຂອງ SIM
SIM ວິທະຍາເຂດ

ວິທະຍາເຂດ SIM

ວິທະຍາເຂດທີ່ກະກຽມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີຂອງພວກເຮົາຈະເປັນສາກເບື້ອງຫຼັງດ້ານປະສົບການຂອງນັກສຶກສາໃນ SIM. ສຳນັກງານໃຫ່ຍ SIM (SIM HQ) ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໃຫ່ຍ Clementi ແລະ ມີວິທະຍາເຂດທີ່ກ້ວາງຂວາງ. ໃນປີ 2014, ການຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດຂອງSIM HQ ໄດ້ສຳເລັດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງແຜນແມ່ບົດໃນການພັດທະນາວິທະຍາເຂດ SIM, ເພີ່ມຂະໜາດວິທະຍາເຂດປະມານ 100,000 ແມັດກ້ອນ. ວິທະຍາເຂດຕັ້ງຢຽດຕາມສະໜົນ Clementi, ກວມເອົາຕຶກຫ້ອງໂຖງ, ລະບຽບຍາວ ແລະ ເດີ່ນກ້ວາງຂວາງ ຕາມຮູບແບບຂອງການຈັດຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ. ໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ, ວິທະຍາເຂດມີຫ້ອງສະໝຸດທີ່ໃຫ່ຍ, ບັນລະຍາຍເປັນພາບໜ້າຈໍ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງຄອມພິວເຕີ, ສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານການເງິນ ແລະ ມີຫຼາຍມູມສຳລັບການຈັດປະຊຸມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ສະຖານທີ່ສຶກສາແບບງຽບໆ. ຍັງມີໂຮງຢິມ, ຫໍອາເນກປະສົງ ແລະ ກິລາ, ສູນສຸຂະພາບ, ຄາເຟ ແລະ ໂຮງສະແດງສິລະປະທີ່ມີ 400 ທີ່ນັ່ງ, ມີສະຖານທີ່ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດຂອງນັກຮຽນແບບອົງລວມ ແລະ ສົດໃສ. ເກາະສີຂຽວເຕັມໄປດ້ວຍພືດພັນ ແລະ ດອກໄມ້, ແລະ ຍັງມີໜອງປາຄຳທີ່ເພີ່ມເຂົ້າສຳພັດກັບທຳມະຊາດ ເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖາບັນການສຶກສາ.

ຫໍກິລາອາເນກປະສົງ

ມີຫ້ອງບັນລະຍາຍ ແລະ ສຳມະນາຫຼາຍກວ່າ 100 ຫ້ອງ

ຫ້ອງສະໝຸດບໍລິຫານທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ

4 ສູນອາຫານ

ສູນຝຶກອົບຮົມດ້ານການເງິນ

ຄັງຮູບຂອງ SIM

 • ການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປສຳລັບນັກສຶກສາອິນເດຍ
 • ການເຂົ້າສຶກສາໃນວິທະຍາໄລສິງກະໂປ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງສູງສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃນປະເທດສິງກະໂປສຳລັບຕ່າງປະເທດ ຫ້ອງສະໝຸດ ເທ ເອັງ ຊຸນ
ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໃນປະເທດສິງກະໂປ ວິທະຍາເຂດ SIM
 • ຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີແບບບໍ່ເຕັມເວລາ ໃນປະເດທສິງກະໂປ ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
 • ຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
 • ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃນປະເທດສິງກະໂປສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
 • ປະກາສະນີຍະບັດຫຼັງຈົບປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດສິງກະໂປ ສຳລັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ
ມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນໃນປະເທດສິງກະໂປ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການກິລາ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນປະເທດສິງກະໂປ ຢິມ ສຳລັບນັກຮຽນ
 • Phd ໃນປະເທດສິງກະໂປສຳລັບນັກສຶກສາອິນເດຍ
 • ການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
ສິລະປະການສະແດງພາບພະຍົນ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ