ຂໍ້ມູນໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ
ທຶນການສຶກສາ

ພາບລວມ

ການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ເປັນກ້າວທຳອິດຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດ. ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນເກັ່ງ, SIM GE ມີລາຍການທີ່ຈະຈັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ໃນຜົນສຳເລັດນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະເປັນນັກສຶກສາ, ນັກກິລາ ຫຼື ສິລະປະໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຊຸກຍູ້, ແຕ່ມັນຍັງເປັນແສງປະກາຍ ຊຶ່ງດຶງດູດຕໍ່ນາຍຈ້າງທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ແລະ ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ສຳລັບນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ.

ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ

ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ

ນັກສຶກສານາໆຊາດໃໝ່ທີ່ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍ SIM ການສຶກສາໂລກ (SIM GE) ສາມາດສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກໄດ້.

ທຶນການສຶກສານີ້ໄດ້ມອບໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຜູ້ທີ່ມີຜົນການຮຽນແບບຢ່າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມໄລຍະທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດການສຶກສາຕາມຫຼັກສູດການຮຽນ, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ. ການສະໜັບສະໜູນທຶນນີ້ ລວມສະເພາະແຕ່ຄ່າທຳນຽມເທົ່ານັ້ນ (ເປັນເງິນໂດລາສິງກະໂປ) ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຕິດພັນກັບທຶນການສຶກສາ.

ໄລຍະເວລາສະໝັກ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ 1 ຕຸລາ ຫາ 31 ທັນວາ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 1 ເມສາ ຫາ 30 ມິຖຸນາ

* ເອກະສານສະໝັກຕ້ອງຮອດ SIM ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາການສະໝັກ.

ທຶນການສຶກສາຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ

ເປັນນັກສຶກສາໃໝ່ ຫຼື ນັກສຶກສາໃນປະຈຸບັນທີ່ສາມາດສະໝັກທຶນ SIM ການສຶກສາໂລກ ໃນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີ? ທຶນການສຶກສາມອບໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີເປັນແບບຢ່າງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນດ້ານສິລະປະ ແລະ ກິລາ.

ເປີດສູ່ປະຊາຊົນຊາວສິງກະໂປ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ຖາວອນ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ, ທຶນການສຶກສານີ້ ຄຸ້ມຄອງຕາມໄລຍະທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດການສຶກສາຕາມຫຼັກສູດການຮຽນ, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ. ການສະໜັບສູໜູນທຶນນີ້ ລວມມີຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ, ຄ່າການສອບເສັງ, ຄ່າປື້ມຮຽນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ. ບໍ່ມີການຜູກມັດ.

ແບບຟອມສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນເດືອນມີນາ ຫຼື ເດືອນກັນຍາ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ