SIM ການສຶກສາໂລກ - ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ
ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປັນ SIM?

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ – ການສຶກສາໂລກໃນປະເທດສິງກະໂປ

SIM ການສຶກສາໂລກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກທົ່ວໂລກເພື່ອສະໜອງຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ຮຽນເຕັມເວລາ ແລະ ບໍ່ເຕັມເວລາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ລາຊະອານາຈັກ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1836 ແລະ ໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ
 • ທິດທາງດ້ານການສຶກສາທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ 3 ສະຖາບັນສະມາຊິກທີ່ມີຊື່ສຽງ:
  • Goldsmiths
  • ໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ເສດຖະສາດຂອງລອນດອນ(LSE)
  • UCL
 • ນັກສຶກສາຮຽນຈົບມີຈຳນວນເກືອບຮອດ 2,000 SIM-UOL ພ້ອມດ້ວຍ ກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີໃນ
  • ວິເຄາະດ້ານທຸລະກິດ
  • ວິທະຍາສາດດ້ານຂໍ້ມູນ
  • ເສດຖະສາດ
  • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ
  • ສື່ສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ
  • ການເງິນ
  • ການບໍລິຫານ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,150 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານການບັນຊີແບບມືອາຊີບລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ຄ່າຮຽນ 17,000 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານນາໆຊາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 17,000 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດສັງຄົມ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 12,600 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລະບົບຄອມພີວເຕີ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າຮຽນ: 14,700 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ) ໃນ
  • ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທຸລະກິດ
  • ວິເຄາະທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ເສດຖະສາດ ແລະ ການເມືອງ
  • ການພົວພັນສາກົນ
  • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການບໍລິຫານ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 31,200 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 - 3 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 21,100 ໂດລາສິງກະໂປ– 23,350 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດສັງຄົມ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 19,900 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ) ໃນ
  • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄອມພີວເຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,100 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ(ກຽດນິຍົມ) ໃນສາຂາ
  • ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
  • ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ (ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ປັນຍາປະດິດ)
  • ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ (ການພັດທະນາເວັບ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື)
 • ໄລຍະເວລາ 3 ປີ ຄ່າຮຽນ 37,800 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ 2 ປີ (ສຳລັບໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລະບົບຄອມພີວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ) ຄ່າຮຽນ 25,200 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍການຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນບັນດານາຍຈ້າງຊັ້ນນຳຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ (ຕະຫຼາດນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃນປີ 2019, High Fliers Research)
 • ອັນດັບໜຶ່ງໃນ15 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຢູ່ໃນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ (ຄູ່ມືແນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສົມບູນແບບປີ2020)
 • ໃຫ້ຄະແນນດີເດັ່ນສຳລັບການສອນ ແລະ ການຮຽນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລາຊະອານາຈັກ (ແຜນການສອນທີ່ດີເລີດ ປີ 2017-2020)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານທຸລະກິດສາກົນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 27,772.92 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການບໍລິຫານ: ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
  • ການບໍລິຫານ: ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງອົງການຈັດຕັ້ງ
  • ການບໍລິຫານ: ຍຸດທະສາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 26,964 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ DAC) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການປ່ຽນແປນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ທຸລະກິດສາກົນ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,981.90 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ ແລະ ປີໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ 4 ເດືອນ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 41,730 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • WMG ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ແລະ ກຸ່ມການສຶກສາທີ່ໄດ້ບັນທຶດຕິດຕາມການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນໃຫ່ຍຫຼວງ
 • ອັນດັບໜຶ່ງໃນ10 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອັນດັບໜຶ່ງໃນ100 ຂອງໂລກດ້ານການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກຂອງThe Times Higher Education 2019)
 • ຈັດອັນດັບ ທີ62 ໃນໂລກ ແລະ ອັນດັບ10 ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS 2020)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ
  • ວິສະວະກຳດ້ານການບໍລິການທຸລະກິດ
  • ໂຄງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
  • ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິຫານການຈັດສົ່ງ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,149.50 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,952 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ມະຫາວິທະຍາໄລກິລາ ແຫ່ງປີ (ຄູ່ມືແນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລດີເດັ່ນ Times and The Sunday Times 2020)
 • ອັນດັບໜຶ່ງໃນ10 ໃນລາຊະອານາຈັກອັງກິດດ້ານການຕະຫຼາດ (ຄູ່ມືແນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສົມບູນແບບ ປີ 2020)
 • ອັນດັບໜຶ່ງໃນ 20 ໃນລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ສຳລັບວິທະຍາສາດດ້ານການກິລາ(ຄູ່ມືແນະນຳມະຫາວິທະຍາໄລດີເດັ່ນTimes and Sunday Times 2020)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ)
  • ການບໍລິຫານຈັດການງານຕ່າງໆ
  • ການຕະຫຼາດ
  • ການຕະຫຼາດຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
  • ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສຶກສາກິລາ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 47,187 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 38,520 ໂດລາສິງກະໂປ

ອົດສະຕຣາລີ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໜຶ່ງໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາດັ້ງເດີມຂອງອົດສະຕາລີ ໃນຊ່ວງປີ 1887
 • ທີ15ໃນການຈັດອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສູງສຸດໃນປະເທດອົດສະຕາລີ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ QS World 2019-20)
 • ທີ12 ໃນການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລສູງສຸດໃນໂລກ ແລະ ໃນປະເທດອົດສະຕາລີດ້ານສິລະປະ ແລະ ການອອກແບບ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລຕາມລາຍວິຊາຂອງ QS World 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດ
  • ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
  • ທຸລະກິດສາກົນ
  • ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການຕະຫຼາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 46,224 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ 1.5 - 2.5 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າຮຽນ 23,112 ໂດລາສິງກະໂປ - 34,668 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານການສື່ສານ (ການສື່ສານແບບມືອາຊີບ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,940 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນ ໃນໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ແລະ ວິສະວະກຳດ້ານຊອບແວຣ໌
 • ຈັດອັນດັບໜຶງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ (ການຈັດອັບດັບໜຶ່ງໃນ 50 ແລະ ອັນດັບ 50 ຂຶ້ນໄປຂອງ QS 2020 ແລະການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຍັງໃໝ່ຂອງ Times Higher Education 2019)
 • ອັນດັບໜຶ່ງໃນ 200 ໃນໂລກດ້ານຄວາມສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼັງຮຽນຈົບ (ການຈັດອັບດັບຄວາມສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼັງຮຽນຈົບຂອງ QS 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
  • ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫ່ຍ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບດິຈິຕອນ
  • ການພັດທະນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເກມ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2,5 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,104 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 24,824 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານຈິດຕະວິທະຍາລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,800 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາ ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ໄດ້ 'ມາດຕະຖານໂລກ ຫຼື ເໜືອກວ່າ' (ບົດລາຍງານຄວາມເປັນເລີດດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ປີ 2018)
 • ຈັດອັນດັບໜຶ່ງໃນ 45 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການບໍລິຫານຈັດການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ການຈັດອັນດັບໂລກຂອງ ການຈັດອັນດັບຊາງໄຮ ຕາມລາຍວິຊາຮຽນປີ 2019)
 • ຈັດອັນດັບ ທີ52 ຂອງໂລກ (ການຈັດອັນດັບຍຸກທອງຂອງTimes Higher Education 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ເພີ່ມເຕີມ)
  • ການຈັດການດ້ານກິດຈະກຳ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ໄລຍະເວລາ: 1,5 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 20,544 ໂດລາສິງກະໂປ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1846 ແລະ ໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງລັດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຈັດອັນດັບທີ1 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດໃນ ນີວຢອກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າໃນ ສະມາຄົມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລອາເມລິກາ (AAU)
 • ໂຮງຮຽນບໍລິຫານUB ເປັນທີ່ ຍອມຮັບໂດຍ AACSB ສາກົນ — ສະມາຄົມເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລທຸລະກິດ
 • ອັນດັບທີ 1 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ຂອງລັດ New York (ການຈັດອັນດັບວິທະຍາໄລຂອງ Wall Street Journal/Times Higher Education 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານສິລະປະສາດ
  • ການສື່ສານ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການຄ້າສາກົນ
  • ຈິດຕະວິທະຍາ
  • ສັງຄົມວິທະຍາ
 • (76 - 120 ເຄຼດິດ) ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ – 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ການບໍລິການທຸລະກິດ) (86 - 120 ເຄຼດິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ - 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດ) (78 - 120 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2-3 ປີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າຮຽນ 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ - 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ສອງປະລິນຍາ
  ການໂຮມກັນຂອງລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ສິລະປະ (127-159 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 73,380.60 ໂດລາສິງກະໂປ – 91,870.20 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ສອງວິຊາ
  ການໂຮມກັນຂອງສອງພາກວິຊາສາຂາສິລະປະ ແລະ ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (102-137 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າຮຽນ 58,935.60 ໂດລາສິງກະໂປ- 79,158.60 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະເທດຝຣັ່ງ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ອັນດັບທີ26 ໃນການຈັດອັນດັບໂຮງຮຽນທຸລະກິດໃນຢູໂຣບຂອງ Financial Times (ທັນວາ 2018)
 • ອັນດັບທີ 20 ຂອງໂລກດ້ານນັກເສດຖະສາດ ແມ່ນ MBA ໃດ? ຄູ່ມືສຳລັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (ພຶດສະພາ 2017)
 • ສາມາດເຂົ້າເຖິງທັງສູນກາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງ SIM ແລະ ສູນກາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງ Grenoble ສໍາລັບໂອກາດໃນການຝຶກງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ.
 • ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການໄປທັດສະນະບໍລິສັດຕ່າງໆ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດສາກົນ
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 36,112.50 ໂດລາສິງກະໂປ

ຫຼັກສູດຂອງ SIM
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບັນຊີ (DAC)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ (DBF)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (DIB)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິການການສຶກສາ (DMS)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (DIT)
 • ໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຄ່າຮຽນ 9,630 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ການສຶກສາພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ITFS)
 • ໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ ຄ່າຮຽນ 3,584.50 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ບໍລິການການສຶກສາພື້ນຖານ (MFS)
 • ໄລຍະເວລາ: 6 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 3,584.50 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ