SIM ການສຶກສາໂລກ - ມະຫາວິທະຍາໄລ (ຝຣັ່ງ) ທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ

ຮຽນຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານທຸລະກິດສາກົນຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຝຣັ່ງ.

ປະເທດຝຣັ່ງ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

  • ອັນດັບທີ26 ໃນການຈັດອັນດັບໂຮງຮຽນທຸລະກິດໃນຢູໂຣບຂອງ Financial Times (ທັນວາ 2018)
  • ອັນດັບທີ 20 ຂອງໂລກດ້ານນັກເສດຖະສາດ ແມ່ນ MBA ໃດ? ຄູ່ມືສຳລັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (ພຶດສະພາ 2017)
  • ສາມາດເຂົ້າເຖິງທັງສູນກາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງ SIM ແລະ ສູນກາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງ Grenoble ສໍາລັບໂອກາດໃນການຝຶກງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ.
  • ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການໄປທັດສະນະບໍລິສັດຕ່າງໆ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
  • ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດສາກົນ
  • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 36,112.50 ໂດລາສິງກະໂປ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ