SIM ການສຶກສາໂລກ - ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ
ທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ທຶນການສຶກສາຂອງ SIM GE ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ການສຶກສາໂລກ (SIM GE) ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ດີເດັ່ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍ SIM ທີ່ SIM GE:

 • ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບັນຊີ
 • ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
 • ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດສາກົນ
 • ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ສິດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນນັກສຶກສາໃໝ່ ຮຽນຕໍ່ໃນຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໃຫ້ SIM ທີ່ SIM GE
 • ຜົນການຮຽນທີ່ດີເດັ່ນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ຄຸນວຸດທິທຽບເທົ່າ12 ປີ
 • ການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີທັກສະການສື່ສານ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ
ໄລຍະການຄອບຄອງທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາສາມາດຄອບຄອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຕໍ່າສຸດ ຕາມທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດການສຶກສາຕາມຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ຄຸນຄ່າຂອງທຶນການສຶກສາ

ລາງວັນນີ້ຄຸ້ມຄອງສະເພາະຄ່າວິຊາຮຽນເທົ່ານັ້ນ. ຈໍານວນເງິນສະໜັບສະໜູນຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນໂດລາສິງກະໂປ. ບໍ່ມີພັນທະທີ່ຕິດພັນກັບທຶນການສຶກສາ.

ໄລຍະເວລາສະໝັກ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ 1 ຕຸລາ ຫາ 31 ທັນວາ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 1 ເມສາ ຫາ 30 ມິຖຸນາ

* ເອກະສານສະໝັກຕ້ອງຮອດ SIM ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາການສະໝັກ.

ຂະບວນການຂັດເລືອກ

ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການສໍາພາດເປັນພາສາອັງກິດໂດຍຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM GE. ສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈະຖືກແຈ້ງ.

SIM GE ຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະປ່ຽນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM GE ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຕ້ອງໄດ້ທົດສອບ, ປະເມີນ, ສອບເສັງ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງພາຍໃນໄລຍະເວລາຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວິຊາຮຽນ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນຫຼັກສູດບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍ່ຕາມ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະບໍ່ຮັບ ຫຼື ຈົດທະບຽນ ຫຼື ລົງທະບຽນຮຽນໃນວິຊາອື່ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນຈາກ SIM GE ກ່ອນ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ທຶນຈະບໍ່ຮັບທຶນການສຶກສາຊ້ອນກັນກັບທຶນການສຶກສາ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສຶກສາອື່ນໆ, ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນຈາກ SIM GE.
 • ຄາດວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທຸກຄົນຈະປະກອບສ່ວນຕໍ່ SIM GE / ຊຸມຊົນ.
 • ທຶນການສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນທຸກໆປີ.
 • ທຶນການສຶກສາສາມາດຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼື ພຶດຕິກຳຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ທຶນບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງ SIM GE.
 • ຖ້າທຶນການສຶກສາຖືກຍົກເລີກບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າທຳນຽມສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ເຫຼືອຂອງວິຊາຮຽນ; ແລະນັກສຶກສາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊຳລະຄ່າຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ SIM GE ທັງໝົດຄືນໃຫ້ແກ່ SIM GE.

ແບບຟອມສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຂອງ SIM GE ແມ່ນເລີ່ມຈາກເດືອນເມສາ ຫາ ມິຖຸນາ 2020 (ແບບຟອມນີ້ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນນັກສຶກສາໃໝ່ໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຂອງSIM ). ກະລຸນາກວດເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ໃນໄລຍະນີ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງສຳລັບແບບຟອມສະໝັກ.

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີຂອງພວກເຮົາແມ່ນ:

ເຖິງ: ທ່ານ ນາງ Chin Wei Yee
ພະແນກຄຸນນະພາບດ້ານການບໍລິການ
SIM ການສຶກສາໂລກ
SIM ສຳນັກງານໃຫ່ຍ
ຖະໜົນ Clementi 461
ປະເທດສິງກະໂປ 599491
 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ