SIM ການສຶກສາໂລກ - ການພັດທະນາອາຊີບ
ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປັນ SIM?

ການພັດທະນາອາຊີບ

ພັດທະນາຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນວຽກງານຂອງທ່ານ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງມືອາຊີບ, ແລະ ປັບປຸງແຮງບັນດານໃຈດ້ານວຽກງານຂອງທ່ານຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆຈາກການຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ານວິຊາຊີບ. ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງສູນເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບຄົບວົງຈອນເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເພື່ອການຝຶກງານ, ວຽກງານ ແລະການພັດທະນາອາຊີບຕ່າງໆ.

ບົດຮຽນວິຊາຊີບ

ບົດຮຽນວິຊາຊີບເປັນເວທີທີ່ກວມເອົາ 6 ຂະແໜງການທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 10 ບົດຮຽນເພື່ອປັບປຸງແລະ ພັດທະນາຄວາມສົນໃຈດ້ານວິຊາຊີບສະເພາະຂອງນັກສຶກສາທີ່ມີຈິດໃຈມັກດ້ານວິຊາຊີບຄືກັນ. ການເອົານັກສຶກສາເປັນໃຈກາງ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານອຸດສະຫະກຳ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ປະຕິບັດດ້ານອຸດສາຫາກຳອາວຸໂສ.

ຂະແໜງການເງິນ

 • ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
 • ການວາງແຜນດ້ານການເງິນ

ຂະແໜງການບໍລິການ

 • ການສຶກສາ
 • ການບໍລິການ, ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການຂາຍຍ່ອຍ
 • ການດູແລສຸຂະພາບ
 • ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ

ອາຊີບຕາມຂະແໜງການ

 • ການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ
 • ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ

 • ການບໍລິການສາທາລະນະຊົນ

ຂະແໜງສື່ມວນຊົນ

 • ສື່ມວນຊົນ, ສື່ມວນຊົນໃໝ່ ແລະ ການຈັດພິມ

ຂະແໜງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ

 • ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການສະຫວັດດີການອາສາຫະໝັກ

ຝຶກງານ

ກອງປະຊຸມແບ່ງປັນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານອຸດສາຫະກຳ

ການຝຶກອົບງານສ້າງຂົວຕໍ່ໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງໂລກແຫ່ງການເຮັດວຽກ. ທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຕໍ່ສະຖານະການດ້ານທຸລະກິດໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ການຝຶກງານເພື່ອວັດແທກຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບຂະແໜງການໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານສະເພາະ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານທີ່ຈະປະກອບສ່ວນດ້ານຄຸນຄ່າຕໍ່ວຽກຂອງທ່ານໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດຕ່າງໆຈາກ SMEs ເຖິງ MNCs ໃນລະດັບຕໍາແໜ່ງວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາແຫຼ່ງຝຶກງານດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ສະໝັກເຂົ້າຝຶກງານນໍາໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດພິເສດ, ຝຶກງານພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການພັດທະນາອາຊີ.

ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ

ໄລຍະການປ້ອງກັນໂຄງການ

ການປ້ອງກັນໂຄງການ ເປັນຫຼັກສູດການແນະນຳທີ່ມີໂຄງສ້າງແບບ 6 ເດືອນ ທີ່ໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ຈາກນິສິດນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ແນະນຳ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນພາກວິຊາທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊໍານານ. ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຽມພ້ອມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະແນນຂອງທ່່ານສາມາດຈັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ທົ່ວໂລກ.

ຫຼັກສູດ ແລະ ກິດຈະກຳດ້ານວິຊາຊີບ

ສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກຳໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ໃນງານຕະຫຼາດຝຶກງານ ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານອຸດສາຫະກຳເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນແບບມືອາຊີບກັບນາຍຈ້າງ. ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານຂອງທ່ານ ແລະຝຶກຜົນການຂຽນຊີວະປະຫວັດ ແລະ ທັກສະການສໍາພາດໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກະກຽມດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກສອນດ້ານວິຊາຊີບ.

ໃບຮັບຮອງນັກສຶກສາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ