SIM ການສຶກສາໂລກ - ມະຫາວິທະຍາໄລ (ອົດສະຕາລີ) ທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ

ຮຽນໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຮັບໃບປະລິນຍາຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ ພວກເຮົາສະເໜີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈາກ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລອົດສະຕາລີທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຮຽນຫຼັກສູດທີ່ສອນໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ໜຶ່ງໃນສະຖາການສຶກສາຕົ້ນສະບັບຂອງອົດສະຕາລີ. ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກທີ່ຈະສຶກສາວິຊາຈິດວິທະຍາ ຫຼື ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການຈ້າງງານສູງສຸດຂອງໂລກໃນ200 ແຫ່ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Wollongong. ຖ້າທ່ານຕ້ອງຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 50 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການບໍລິການຮັບ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ພັກຜ່ອນ.

ປະເທດອົດສະຕາລີ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໜຶ່ງໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາດັ້ງເດີມຂອງອົດສະຕາລີ ໃນຊ່ວງປີ 1887
 • ທີ15ໃນການຈັດອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສູງສຸດໃນປະເທດອົດສະຕາລີ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ QS World 2019-20)
 • ທີ12 ໃນການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລສູງສຸດໃນໂລກ ແລະ ໃນປະເທດອົດສະຕາລີດ້ານສິລະປະ ແລະ ການອອກແບບ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລຕາມລາຍວິຊາຂອງ QS World 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດ
  • ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
  • ທຸລະກິດສາກົນ
  • ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການຕະຫຼາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 46,224 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ 1.5 - 2.5 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າຮຽນ 23,112 ໂດລາສິງກະໂປ - 34,668 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານການສື່ສານ (ການສື່ສານແບບມືອາຊີບ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,940 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນ ໃນໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ແລະ ວິສະວະກຳດ້ານຊອບແວຣ໌
 • ຈັດອັນດັບໜຶງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ (ການຈັດອັບດັບໜຶ່ງໃນ 50 ແລະ ອັນດັບ 50 ຂຶ້ນໄປຂອງ QS 2020 ແລະການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຍັງໃໝ່ຂອງ Times Higher Education 2019)
 • ອັນດັບໜຶ່ງໃນ 200 ໃນໂລກດ້ານຄວາມສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼັງຮຽນຈົບ (ການຈັດອັບດັບຄວາມສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼັງຮຽນຈົບຂອງ QS 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
  • ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫ່ຍ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບດິຈິຕອນ
  • ການພັດທະນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເກມ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2,5 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,104 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 24,824 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານຈິດຕະວິທະຍາລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,800 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາ ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ໄດ້ 'ມາດຕະຖານໂລກ ຫຼື ເໜືອກວ່າ' (ບົດລາຍງານຄວາມເປັນເລີດດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ປີ 2018)
 • ຈັດອັນດັບໜຶ່ງໃນ 45 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການບໍລິຫານຈັດການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ການຈັດອັນດັບໂລກຂອງ ການຈັດອັນດັບຊາງໄຮ ຕາມລາຍວິຊາຮຽນປີ 2019)
 • ຈັດອັນດັບ ທີ52 ຂອງໂລກ (ການຈັດອັນດັບຍຸກທອງຂອງTimes Higher Education 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ເພີ່ມເຕີມ)
  • ການຈັດການດ້ານກິດຈະກຳ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ໄລຍະເວລາ: 1,5 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 20,544 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ