SIM ການສຶກສາໂລກ - ສະໝັກ SIM GE
ສະໝັກແນວໃດ?

ຂ້ອຍສະໝັກແນວໃດ?

ຄ່າທຳນຽມການສະໝັກ
ຜູ້ສະໝັກຕ່າງປະເທດ 481.50 ໂດລາສິງກະໂປ

ຮູບແບບການຈ່າຍເງິນ:

ບັດ MasterCard/ ບັດ Visa credit cards ຫຼື eNETS

ຄ່າທຳນຽມນີ້ (ລວມເຖິງ GST ທົ່ວໄປ) ບໍ່ສາມາດຄືນເງິນ ແລະ ໂອນເງິນໄດ້ - ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນເຕັມຈຳນວນ ຖ້າຫຼັກສູດບໍ່ເລີ່ມສອນ. ການສະໝັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຊຳລະຈະບໍ່ຖືກດຳເນີນການ.

ເຂົ້າເບິ່ງ www.simge.edu.sg/ge/how-to-apply ສຳລັບຂະບວນການໃນການສະໝັກ. ລາຍການເອກະສານປະກອບທີ່ຈຳເປັນ. ຂະບວນການກວດສອບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ສະມັກຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງສະໝັກຫຼັກສູດເຕັມເວລາ. ທ່ານຕ້ອງສົ່ງລະຫັດຜ່ານແບບຟອມອອນໄລນ໌ (STP) ຂອງນັກຮຽນ. ໃບສະໝັກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ຈຸດກວດຂອງປະເທດສິງກະໂປ (ICA).

ກົດໝາຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ອອກກົດໝາຍໃນເດືອນທັນວາ 2009, ສະພາການສຶກສາພາກເອກະຊົນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາດ້ານການສຶກສາເອກະຊົນໃນປະເທດສິງກະໂປ. ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2016, ສະພາການສຶກສາພາກເອກກະຊົນໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄະນະກໍາມະການໃໝ່ຕາມກົດໝາຍ - ທັກສະອະນາຄົດຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SSC). ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງໃໝ່, ຄະນະກໍາມະການ (SSC) ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະກຳມະການ ສຳລັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (CPE) ເພື່ອປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ອໍານາດຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.

ທຸກໆສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (PEls) ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ. ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ຊຶ່ງສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd (SIM PL) ຂອງປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ກຳນົດໄວ້:

PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາ

ໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃນປະເທດສິງກະໂປ, CPE ໄດ້ກໍານົດວ່າທຸກໆ PEls ຕ້ອງໄດ້ເຊັນກັບນັກສຶກສາໂດຍໃຊ້ PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາ. ສັນຍາໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ ແລະ PEI. SIM PL ເຄົາລົບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສັນຍາ ແລະ ໃນອຸປະກອນການສື່ສານທັງໝົດ.

ນັກສຶກສາສາມາດຮ້ອງຂໍສໍາເນົາ PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາຈາກ SIM PL ຫຼືເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌ CPE www.cpe.gov.sg.

ໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝ

ຈະມີໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງນາມ PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາແລ້ວ. ນັກສຶກສາມີສິດຍົກເລີກການເຮັດສັນຍາພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຈະຈ່າຍເງິນຄືນໃນອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງຄ່າທໍານຽມທີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ ຖ້ານັກຮຽນໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນໃນການຖອນ SIM PL ພາຍໃນໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝ (ເບິ່ງຂໍ້ 2.3 ຂອງ PEI-ສັນຍາສຳລັບນັກສຶກສາ ) ພາຍຫຼັງໝົດໄລຍະເວລາຍົກເລີກສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝແລ້ວ, ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນຄືນຂອງ SIM PL ຈະໄດ້ນຳໃຊ້.

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄ່າທຳນຽມ

SIM PL ຮັບຮອງແຜນການຄຸ້ມຄອງຄ່າທຳນຽມແບບບັງຄັບ (FPS) ເພື່ອປ້ັອງກັນການຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຂອງນັກຮຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. FPS ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຄ່າທໍານຽມຂອງນັກຮຽນໃນກໍລະນີທີ່ PEI ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍ ແລະ / ຫຼື ການປິດລະບຽບການ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, FPS ຈະຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຖ້າ PEI ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ຫຼື ສົ່ງຄືນຄ່າທໍານຽມໃຫ້ສຶກສາ ຈາກການຕັດສິນໂດຍສານປະເທດສິງກະໂປ. SIM PL ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງປະກັນໄພ Etiqa Pte. Ltd ແລະ Lonpac Insurance Bhd ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ FPS ຂອງພວກເຮົາ. ພາຍໃຕ້ແຜນປະກັນໄພ FPS, ຄ່າທໍານຽມຂອງນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ FPS ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນໂດຍ SIM PL. ໃນກໍລະນີເຫດການທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, ນັກສຶກສາຈະສາມາດຂໍຄ່າທໍານຽມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ FPS ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ FPS ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນໍາ FPS, ທີ່ມີຢູ່ເວັບໄຊທ໌ www.cpe.gov.sg.

ການປະກັນສຸຂະພາບ

SIM PL ມີກຸ່ມແຜນປະກັນສຸຂະພາບສຳລັບນັກສຶກສາທຸກຄົນ. ແຜນປະກັນສຸຂະພາບນີ້ຈະມີການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕໍ່າທີ່ສຸດຄື: ມູນຄ່າຈຳກັດໃນການຄຸ້ມຄອງປະຈໍາປີຂອງຕໍ່ນັກສຶກສາຢູ່ທີ່ 20,000 ໂດລາສິງກະໂປ, ຄຸ້ມຄອງຮອດສະຖານທີ່ບໍລິການຄົນເຈັບ B2 ທັງໃນໂຮງໝໍລັດ ແລະ ໂຮງໝໍທີ່ໄດ້ປັບໂຄງສ້າງໃຫ້ການບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງພາຍໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ຖ້າມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ SIM PL - ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງຫຼັກສູດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກັນສຸຂະພາບ.
ເຂົ້າເບິ່ງທີ່: www.simge.edu.sg/ge/medicalinsurance

ການຄືນເງິນ, ການໂອນຫຼັກການປິ່ນປົວ, ນະໂຍບາຍການຖອນຕົວ ແລະການບໍ່ມາຮັບການປິ່ນປົວ

ສຳລັບການຄືນເງິນ, ການໂອນຫຼັກການປິ່ນປົວ, ນະໂຍບາຍການຖອນຕົວ ແລະການບໍ່ມາຮັບການປິ່ນປົວ, ກະລຸນາອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນ www.simge.edu.sg/ge/refund.

ຄວາມລັບ

SIM PL ໃຫ້ພັນທະສັນຍາທີ່ຈະຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃດໆຂອງນັກສຶກສາຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍຫຼັກອັກສອນຈາກນັກສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນພັນທະຂອງ SIM PL ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນັກສຶກສາ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານປະເທດສິງກະໂປ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ / ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມອບໝາຍ / ທີ່ໄດ້ຮັບຄຸນນະສົມບັດນັ້ນ.

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ