SIM ການສຶກສາໂລກ - ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ
ຫຼັກສູດ ຂອງພວກເຮົາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

SIM ການສຶກສາໂລກເປັນຫຸ້ນສ່ວນກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ, ລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນສາຂາການບໍລິຫານ, ທຸລະກິດ, IT ແລະ ອື່ນໆ

ລາຊະອານາຈັກ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານນາໆຊາດ

ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 15,900 ໂດລາສິງກະໂປ

ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 12,200ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ
(ກຽດນິຍົມ) ໃນ

 • ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ
 • ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
 • ການບໍລິການ ແລະ ທຸລະກິດ
 • ວິເຄາະທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ
 • ເສດຖະສາດ
 • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະສາດ
 • ການບໍລິຫານ ແລະ ເສດຖະສາດ
 • ເສດຖະສາດ ແລະ ການເມືອງ
 • ການພົວພັນສາກົນ
 • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການບໍລິຫານ
ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,100 ໂດລາສິງກະໂປ

ໄລຍະເວລາ: 2 - 3 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 19,700 - 25,900 ໂດລາສິງກະໂປ

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນການຮຽນຈົບດ້ານວິທະຍາສາດສັງຄົມ)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 18,600 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ
(ກຽດນິຍົມ) ໃນ

 • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄອມພີວເຕີ
 • ຄອມພີວເຕີປະດິດ
ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 40,400 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບ DAC )
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການປ່ຽນແປນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ທຸລະກິດສາກົນ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,981.90 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ ແລະ ປີໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ 4 ເດືອນ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 41,730 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ)

 • ຕະຫຼາດການຄ້າຍ່ອຍ
 • ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສຶກສາກິລາ
 • ການບໍລິຫານກິດຈະກຳແບບຍືນຍົງ
 • ການບໍລິການທຸລະກິດກິລາ
ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 47,187 ໂດລາສິງກະໂປ

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 38,520 ໂດລາສິງກະໂປ

ອົດສະຕຣາລີ

ປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດ

 • ການບັນຊີ
 • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
 • ທຸລະກິດສາກົນ
 • ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
 • ການບໍລິຫານ
 • ການຕະຫຼາດ
ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,426.40 ໂດລາສິງກະໂປ

ໄລຍະເວລາ: 1.5 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 22,213.20 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະລິນຍາຕີດ້ານການສື່ສານ (ການສື່ສານແບບມືອາຊີບ)

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,940 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ

 • ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫ່ຍ
 • ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
 • ຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບດິຈິຕອນ
 • ການພັດທະນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເກມ
ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ

ໄລຍະເວລາ: 2,5 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,104 ໂດລາສິງກະໂປ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ

ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 24,824 ໂດລາສິງກະໂປ

ວິທະຍາສາດດ້ານຈິດຕະວິທະຍາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,804 ໂດລາສິງກະໂປ

ທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ເພີ່ມເຕີມ)

 • ການຈັດການດ້ານກິດຈະກຳ
 • ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ໄລຍະເວລາ: 1,5 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 20,544 ໂດລາສິງກະໂປ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ປະລິນຍາຕີດ້ານສິລະປະສາດ

 • ການສື່ສານ
 • ເສດຖະສາດ
 • ການຄ້າສາກົນ
 • ຈິດຕະວິທະຍາ
 • ສັງຄົມວິທະຍາ
(76 - 120 ໜ່ວຍກິດ) ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ – 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ

ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ການບໍລິການທຸລະກິດ) (86 - 120 ເຄຼດິດ)

ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ - 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ

ສອງລະດັບ
ຮ່ວມກັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ບໍລິຫານທຸລະກິດ) ການສຶກສາລະດັບປະລິຍາຕີ (127-159 ໜ່ວຍກິດ)

ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 73,380.60 ໂດລາສິງກະໂປ – 91,870.20 ໂດລາສິງກະໂປ

ຮຽນສອງສາຂາ
ຮ່ວມກັບສາຂາໃດໜຶ່ງໃນສອງສາຂາຈາກລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ (102-134 ໜ່ວຍກິດ)

ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM)
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 58,935.60ໂດລາສິງກະໂປ – S$77,425.20 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ