SIM ການສຶກສາໂລກ - ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
ຫຼັກສູດ ຂອງພວກເຮົາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

SIM ການສຶກສາໂລກ ເປັນຫຸ້ນສ່ວນກັບ 4 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໂດ່ງດັງຂອງປະເທດລາຊະອານາຈັກ, ໃນນີ້ມີມະຫາວິທະຍາໄລລອນດອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລວໍວິກ, ມະຫາວິທະຍາໄລເບີມິງແຮມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແມນເຊສເຕີ ລວມທັງໂຮງຮຽນທຸລະກິດຂອງຝຣັ່ງ, ໂຮງຮຽນບໍລິຫານຂອງແກູງໂນເບຼີ ທີ່ໃຫ້ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານການບັນຊີ, ການຈັດສົ່ງ, ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ, ທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ຫຼັກສູດອື່ນໆ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການປະກອບອາຊີບ

ລາຊະອານາຈັກ

ຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີໃນ

 • ການບັນຊີ
 • ວິເຄາະດ້ານທຸລະກິດ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານຂໍ້ມູນ
 • ການທະນາຄານ
 • ເສດຖະສາດ
 • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ
 • ສື່ສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ
 • ການເງິນ
 • ການພົວພັນສາກົນ
 • ການບໍລິຫານ
 • ການເມືອງ
ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 10,400 ໂດລາສິງກະໂປ

ວິທະຍາສາດດ້ານການບັນຊີແບບມືອາຊີບລະດັບປະລິນຍາຕີ

ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 18,100 ໂດລາສິງກະໂປ - 12,000 ໂດລາສິງກະໂປ

ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
ທຸລະກິດສາກົນ

ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 27,772.92 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ

 • ເສດຖະສາດ
 • ການບໍລິຫານ
 • ການບໍລິຫານ: ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
 • ການບໍລິຫານ: ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງອົງການຈັດຕັ້ງ
 • ການບໍລິຫານ: ຍຸດທະສາດ
ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 26,964 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ

 • ວິສະວະກຳດ້ານການບໍລິການທຸລະກິດ
 • ໂຄງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
 • ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິຫານການຈັດສົ່ງ
ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,149.50 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ

 • ການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,952 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະເທດຝຣັ່ງ

ທຸລະກິດສາກົນລະດັບປະລິນຍາໂທ

ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ
ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 36,112.50 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ