SIM ການສຶກສາໂລກ - ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ
ຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງເປັນ SIM?

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ – ການສຶກສາໂລກໃນປະເທດສິງກະໂປ

SIM ການສຶກສາໂລກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກທົ່ວໂລກເພື່ອສະໜອງຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ຮຽນເຕັມເວລາ ແລະ ບໍ່ເຕັມເວລາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ລາຊະອານາຈັກ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1836 ແລະ ໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ
 • ທິດທາງດ້ານການສຶກສາທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ 3 ສະຖາບັນສະມາຊິກທີ່ມີຊື່ສຽງ:
  • Goldsmiths
  • ໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ເສດຖະສາດຂອງລອນດອນ(LSE)
  • UCL
 • ນັກສຶກສາຮຽນຈົບມີຈຳນວນເກືອບຮອດ 1,700 SIM-UOL ພ້ອມດ້ວຍ ກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີໃນ
  • ການບັນຊີ
  • ວິເຄາະດ້ານທຸລະກິດ
  • ວິທະຍາສາດດ້ານຂໍ້ມູນ
  • ການທະນາຄານ
  • ເສດຖະສາດ
  • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ
  • ສື່ສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດທາງເອເລັກໂຕນິກ
  • ການເງິນ
  • ການພົວພັນສາກົນ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການເມືອງ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 10,400 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານການບັນຊີແບບມືອາຊີບລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 18,100 ໂດລາສິງກະໂປ - 12,000 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານນາໆຊາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 15,900 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດສັງຄົມ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 12,200ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ) ໃນ
  • ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທຸລະກິດ
  • ວິເຄາະທຸລະກິດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ເສດຖະສາດ
  • ເສດຖະສາດ ແລະ ການເມືອງ
  • ການພົວພັນສາກົນ
  • ນະວັດຕະກຳດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການບໍລິຫານ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,100 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 - 3 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 19,700 ໂດລາສິງກະໂປ - 25,900 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊັ້ນສູງສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດສັງຄົມ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 18,600 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ) ໃນ
  • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄອມພີວເຕີ
  • ຄອມພີວເຕີປະດິດ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 40,400 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໂດຍບໍລິສັດຕ່າງໆທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ໃນລາຊະອານາຈັກໃນດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກຫຼັງຈົບການສຶກສາ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກ ດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກ ປີ 2017)
 • ອັນດັບທີ 25 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລາຊະອານາຈັກອັງກິດໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (ຄູ່ມືມະຫາວິທະຍາໄລສະບັບສົມບູນ ປີ 2019)
 • ໃຫ້ຄະແນນດີເດັ່ນສຳລັບການສອນ ແລະ ການຮຽນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລາຊະອານາຈັກ (ແຜນການສອນທີ່ດີເລີດ ປີ 2017-2020)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານທຸລະກິດສາກົນ ລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 27,772.92 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການບໍລິຫານ: ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
  • ການບໍລິຫານ: ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງອົງການຈັດຕັ້ງ
  • ການບໍລິຫານ: ຍຸດທະສາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 26,964 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ DAC) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 34,026 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການປ່ຽນແປນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,675.60 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ທຸລະກິດສາກົນ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 42,981.90 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ກຽດນິຍົມ) ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການສື່ສານ ແລະ ປີໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ (ຄ່າທຳນຽມການສຶກສາ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ 4 ເດືອນ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 41,730 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • WMG ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ແລະ ກຸ່ມການສຶກສາທີ່ໄດ້ບັນທຶດຕິດຕາມການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນໃຫ່ຍຫຼວງ
 • ອັນດັບທີ 10 ຂອງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນຕາຕະລາງສະຫະພັນ (ຄູ່ມືມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີຂອງ Times and Sunday Times ປີ 2018 / ຕາຕະລາງສະຫະພັນຜູ້ປົກຄອງມະຫາວິທະໄຍາໄລ ປີ 2018)
 • ການຈັດອັນດັບທີ 54 ໃນມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2019

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ
  • ວິສະວະກຳດ້ານການບໍລິການທຸລະກິດ
  • ໂຄງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
  • ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການບໍລິຫານການຈັດສົ່ງ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,149.50 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດໃນ
  • ການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
 • ໄລຍະເວລາ: 1 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 35,952 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ມະຫາວິທະຍາໄລສະກັອດແລນ ດ້ານຄວາມເປັນເລີດດ້ານກິລາ
 • ອັນດັບທີ15 ໃນລາຊະອານາຈັກ ດ້ານວິທະຍາສາດກິລາ (ຄູ່ມືມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ດີຂອງ Times ແລະ Sunday Times ປີ 2018)
 • ອັນດັບທີ 20 ໃນລາຊະອານາຈັກ ດ້ານກິລາ (ການຈັດອັນດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2017)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ລະດັບປະລິນຍາຕີ (ກຽດນິຍົມ)
  • ຕະຫຼາດການຄ້າຍ່ອຍ
  • ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສຶກສາກິລາ
  • ການບໍລິຫານກິດຈະກຳແບບຍືນຍົງ
  • ການບໍລິການທຸລະກິດກິລາ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 47,187 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 38,520 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ຈັດອັນດັບທີ 6 ໃນລາຊະອານາຈັກ ແລະ ອັນດັບທີ 34 ໃນໂລກ ໂດຍການຈັດອັນດັບສະຖາບັນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ Shanghai Jiao Tong ປີ 2018
 • ພັນທະມິດໂຮງຮຽນທຸລະກິດແມນເຊສເຕີ ຖືກຈັດອັນດັບທີ 4 ໃນລາຊະອານາຈັກ ແລະອັນດັບທີ 36 ໃນໂລກ ກ່ຽວກັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທໂລກ ໂດຍ Financial Times ປີ 2018

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ວິທະຍາສາດການເປັນຜູ້ນຳດ້ານສຸຂະພາບສາກົນລະດັບປະລິນຍາໂທ
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ບໍ່ເຕັມເວລາ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 32,100 ໂດລາສິງກະໂປ

ອົດສະຕຣາລີ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໜຶ່ງໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາດັ້ງເດີມຂອງອົດສະຕາລີ ໃນຊ່ວງປີ 1887
 • ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດອົດສະຕາລີໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 14 (ການຈັດອັບດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2018)
 • ຕິດອັນດັບທີ 11 ຂອງໂລກ ແລະ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ສຳລັບວິຊາສິລະປະ ແລະ ການອອກແບບໃນປະເທດອົດສະຕາລີ
  (ການຈັດອັບດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2018 ຕາມລາຍວິຊາ)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດ
  • ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
  • ທຸລະກິດສາກົນ
  • ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການຕະຫຼາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,426.40 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 1.5 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 22,213.20 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານການສື່ສານ (ການສື່ສານແບບມືອາຊີບ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,940 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນ ໃນໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ແລະ ວິສະວະກຳດ້ານຊອບແວຣ໌
 • ຈັດອັນດັບໃນທົ່ວໂລກ ເປັນໜຶ່ງ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ (ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 50 ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 50 ຂອງ QS ໃນປີ 2019 ແລະ ຈັດຢູ່ໃນ Times Higher Education Young University ປີ 2018)
 • ຕິດອັນດັບທີ 200 ຂອງໂລກ ສຳລັບການຈ້າງງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ (ການຈັດອັນອັບການຈ້າງງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ຂອງ QS ປີ 2018)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
  • ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫ່ຍ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບດິຈິຕອນ
  • ການພັດທະນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເກມ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2,5 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,104 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 24,824 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານຈິດຕະວິທະຍາລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,804 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາໃນ 22 ສາຂາດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ໄດ້ຈັດອັນດັບສູງກວ່າມາດຕະຖານຂອງໂລກ
 • ຈັດອັນດັບຢູ່ໃນ 50 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ພັກຜ່ອນ (ການຈັດອັບດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2017 ຕາມລາຍວິຊາ)
 • ຈັດອັນດັບຢູ່ໃນ 75 ລາຍວິຊາທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ (ການຈັດອັນດັບຂອງ Shanghai’ Global ດ້ານວິຊາຮຽນ ປີ 2017)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ເພີ່ມເຕີມ)
  • ການຈັດການດ້ານກິດຈະກຳ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ໄລຍະເວລາ: 1,5 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 20,544 ໂດລາສິງກະໂປ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1846 ແລະ ໜຶ່ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງລັດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ຈັດອັນດັບທີ1 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດໃນ ນີວຢອກ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຂົ້າໃນ ສະມາຄົມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລອາເມລິກາ (AAU)
 • ໂຮງຮຽນບໍລິຫານUB ເປັນທີ່ ຍອມຮັບໂດຍ AACSB ສາກົນ — ສະມາຄົມເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລທຸລະກິດ
 • ໄດ້ຈັດອັນດັບທີ 38 ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງລັດ ໃນປີ 2019 ( ການຈັດອັນດັບວິທະຍາໄລທີ່ດີເລີດຂອງ U.S. News & World Report???s ປີ 2019)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານສິລະປະສາດ
  • ການສື່ສານ
  • ເສດຖະສາດ
  • ການຄ້າສາກົນ
  • ຈິດຕະວິທະຍາ
  • ສັງຄົມວິທະຍາ
 • (76 - 120 ເຄຼດິດ) ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ – 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ການບໍລິການທຸລະກິດ) (86 - 120 ເຄຼດິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ (2-3 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 43,912.80 ໂດລາສິງກະໂປ - 69,336 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ສອງລະດັບ
  ຮ່ວມກັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (ບໍລິຫານທຸລະກິດ) ການສຶກສາລະດັບປະລິຍາຕີ (127-159 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 73,380.60 ໂດລາສິງກະໂປ – 91,870.20 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ຮຽນສອງສາຂາ
  ຮ່ວມກັບສາຂາໃດໜຶ່ງໃນສອງສາຂາຈາກລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີ (102-134 ໜ່ວຍກິດ)
 • ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ (3-4 ປີສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກ SIM) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 58,935.60ໂດລາສິງກະໂປ – S$77,425.20 ໂດລາສິງກະໂປ

ປະເທດຝຣັ່ງ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ອັນດັບທີ21 ໃນການຈັດອັນດັບຂອງ Financial Times European Business School (ທັນວາ 2017)
 • ອັນດັບທີ 20 ຂອງໂລກດ້ານນັກເສດຖະສາດ ແມ່ນ MBA ໃດ? ຄູ່ມືສຳລັບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (ພຶດສະພາ 2017)
 • ສາມາດເຂົ້າເຖິງທັງສູນກາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງ SIM ແລະ ສູນກາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງ Grenoble ສໍາລັບໂອກາດໃນການຝຶກງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ.
 • ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ການໄປທັດສະນະບໍລິສັດຕ່າງໆ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ
 • ທຸລະກິດສາກົນລະດັບປະລິນຍາໂທ
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 36,112.50 ໂດລາສິງກະໂປ

ຫຼັກສູດຂອງ SIM
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບັນຊີ (DAC)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ (DBF)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດສາກົນ (DIB)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະກາສະນີຍະບັດລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານບໍລິການການສຶກສາ (DMS)
 • ໄລຍະເວລາ: 15 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 11,770 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ບໍລິການການສຶກສາພື້ນຖານ (MFS)
 • ໄລຍະເວລາ: 6 ເດືອນ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 3,584.50 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ