SIM ການສຶກສາໂລກ - ມະຫາວິທະຍາໄລ (ອົດສະຕາລີ) ທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ
ຫຸ້ນສ່ວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ

ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ

ຮຽນໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຮັບໃບປະລິນຍາຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ ພວກເຮົາສະເໜີຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຈາກ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລອົດສະຕາລີທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຮຽນຫຼັກສູດທີ່ສອນໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ໜຶ່ງໃນສະຖາການສຶກສາຕົ້ນສະບັບຂອງອົດສະຕາລີ. ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກທີ່ຈະສຶກສາວິຊາຈິດວິທະຍາ ຫຼື ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີການຈ້າງງານສູງສຸດຂອງໂລກໃນ200 ແຫ່ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Wollongong. ຖ້າທ່ານຕ້ອງຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 50 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານການບໍລິການຮັບ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ພັກຜ່ອນ.

ປະເທດອົດສະຕາລີ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໜຶ່ງໃນ ສະຖາບັນການສຶກສາດັ້ງເດີມຂອງອົດສະຕາລີ ໃນຊ່ວງປີ 1887
 • ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດອົດສະຕາລີໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 14 (ການຈັດອັບດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2018)
 • ຕິດອັນດັບທີ 11 ຂອງໂລກ ແລະ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ສຳລັບວິຊາສິລະປະ ແລະ ການອອກແບບໃນປະເທດອົດສະຕາລີ
  (ການຈັດອັບດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2018 ຕາມລາຍວິຊາ)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານທຸລະກິດ
  • ການບັນຊີ
  • ການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
  • ທຸລະກິດສາກົນ
  • ການບໍລິຫານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ການຈັດສົ່ງ
  • ການບໍລິຫານ
  • ການຕະຫຼາດ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,426.40 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 1.5 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 22,213.20 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານການສື່ສານ (ການສື່ສານແບບມືອາຊີບ)
 • ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 44,940 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນ ໃນໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ ແລະ ວິສະວະກຳດ້ານຊອບແວຣ໌
 • ຈັດອັນດັບໃນທົ່ວໂລກ ເປັນໜຶ່ງ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ (ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 50 ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 50 ຂອງ QS ໃນປີ 2019 ແລະ ຈັດຢູ່ໃນ Times Higher Education Young University ປີ 2018)
 • ຕິດອັນດັບທີ 200 ຂອງໂລກ ສຳລັບການຈ້າງງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ (ການຈັດອັນອັບການຈ້າງງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ຂອງ QS ປີ 2018)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ
  • ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫ່ຍ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ
  • ຄວາມປອດໄພດ້ານລະບົບດິຈິຕອນ
  • ການພັດທະນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເກມ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2,5 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 29,104 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 33,384 ໂດລາສິງກະໂປ ໄລຍະເວລາ: 2 ປີ (ສຳລັບການຮຽນຈົບລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງ SIM ) ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 24,824 ໂດລາສິງກະໂປ
 • ວິທະຍາສາດດ້ານຈິດຕະວິທະຍາລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ໄລຍະເວລາ: 3 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 39,804 ໂດລາສິງກະໂປ

ຄວາມຈິງທີ່ສຳຄັນ

 • ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາໃນ 22 ສາຂາດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ໄດ້ຈັດອັນດັບສູງກວ່າມາດຕະຖານຂອງໂລກ
 • ຈັດອັນດັບຢູ່ໃນ 50 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ພັກຜ່ອນ (ການຈັດອັບດັບມະຫາວິທະຍາໄລໂລກຂອງ QS ປີ 2017 ຕາມລາຍວິຊາ)
 • ຈັດອັນດັບຢູ່ໃນ 75 ລາຍວິຊາທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ (ການຈັດອັນດັບຂອງ Shanghai’ Global ດ້ານວິຊາຮຽນ ປີ 2017)

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຂັ້ນພື້ນຖານ / ປະລິນຍາຕີ/ ໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາຕີ
 • ທຸລະກິດລະດັບປະລິນຍາຕີ (ເພີ່ມເຕີມ)
  • ການຈັດການດ້ານກິດຈະກຳ
  • ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ໄລຍະເວລາ: 1,5 ປີ ຄ່າທຳນຽມຫຼັກສູດ: 20,544 ໂດລາສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນປະເທດສິງກະໂປ

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ
ໝາຍເລກລົງທະບຽນ CPE: 199607747H
ໄລຍະເວລາຂອງການລົງທະບຽນ: 20 ພຶດສະພາ 2018 - 19 ພຶດສະພາ 2022

ເນື່ອນໄຂການໃຊ້

ສະຖາບັນການບໍລິຫານ Pte Ltd ຂອງປະເທດສິງກະໂປ (SIM PL), © 2018

ສະຖາບັນເອກະຊົນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດສິງກະໂປ
ຫຼັກສູດພື້ນຖານນາໆຊາດໃນປະເທດສິງກະໂປ ປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ